Bình góp hơi được sử dụng trong trường hợp có hơn 1 nồi hơi cùng cung cấp cho công nghệ, hoặc có 1 nồi hơi nhưng cung cấp cho nhiều nhánh công nghệ để đảm bảo phân phối hơi đều đến các hộ tiêu thụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *